V Mikulově provozujeme

Denní stacionář

Sociální služba s názvem „Denní stacionář Mikulov“ je ambulantní formou sociálních služeb, která je jako „Denní stacionáře“ definována v § 46 Zákona o sociálních službách, č. 108/2006.
vozickar01a

Naším posláním je
zlepšovat handicapovaným každodenní život.

Posláním služby je poskytnout dětem a mladým lidem s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením a lidem s poruchou autistického spektra podporu, která zmírní dopady postižení na jejich každodenní život. 

Činnostmi jako např. hiporehabilitace, muzikohraní, individualizované vzdělávání aj. chceme podporovat rozvoj jejich osobnosti, schopností a dovedností.

Cíle služby

Základním cílem služby v Denním stacionáři Mikulov je umožnit jejím uživatelům co nejlepší míru vyrovnání se s jejich vážným handicapem, osobní růst s co největší dosažitelnou mírou samostatnosti, sbližování se s okolní společností a poskytnout jim stejné možnosti jako mají jejich vrstevníci.

Pro koho je služba určena?

Cílovou skupinu služby tvoří děti, mladí lidé i dospělí s lehkým, středním, těžkým až hlubokým stupněm mentálního postižení nebo tělesného postižení, které může být případně kombinováno s autismem nebo s dalším postižením, částečně zrakovým a sluchovým. Věkové rozmezí uživatelů je určeno od 3 do 65 let.

Kapacita služby

Okamžitá kapacita služby Denní stacionář Mikulov je 27 uživatelů. Při obsazování uvolněného místa ve službě je vždy postupováno dle podmínek stanovených v Pravidlech pro přijímání zájemců o službu.

Kde a kdy je služba poskytována?

Služba je poskytována v budově BILICULUM, z.ú. v Mikulově na ulici Růžová 561/1. Zařízeni je v provozu po celý rok, s výjimkou státních svátků, sobot a nedělí.

Činnosti v rámci služby

Základní činnosti

– základní sociální poradenství
– pomoc při zvládání běžných úkolů při péči o vlastní osobu
– pomoc při osobní hygieně
– poskytnutí stravy
– výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
– sociálně terapeutické činnosti
– zprostředkování kontaktu se spol. prostředí
– pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Činnosti v rámci služby

Fakultativní činnosti

– doprava – svoz a rozvoz uživatele
– doprava na hiporehabilitaci
– ostatní akce, např. výlety
– vzdělávání – detašované pracoviště ZŠ Mikulov, Školní 1
– stravování